PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:58:02 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:38:49 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22241
3Khách vãng lai23:19:21 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34072
4Khách vãng lai22:21:23 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
5Khách vãng lai22:17:04 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34077
6Khách vãng lai22:02:50 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Khách vãng lai21:59:43 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34036
8Khách vãng lai21:33:49 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai21:26:55 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=428
10Khách vãng lai21:03:02 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=50723
11Khách vãng lai20:48:50 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36114
12Khách vãng lai20:08:16 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
13Khách vãng lai19:32:05 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
14Khách vãng lai18:55:10 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai18:37:15 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34031
16Khách vãng lai17:47:43 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
17Khách vãng lai17:12:54 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai16:06:57 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6358
19Khách vãng lai14:42:21 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=414
20Khách vãng lai14:40:33 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai14:10:12 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34083
22Khách vãng lai14:10:03 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34047
23Khách vãng lai13:59:51 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33935
24Khách vãng lai13:49:36 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=400
25Khách vãng lai13:42:19 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai13:23:37 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
27Khách vãng lai12:54:20 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
28Khách vãng lai12:42:52 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=50725
29Khách vãng lai12:16:52 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
30Khách vãng lai12:09:32 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=436
31Khách vãng lai12:09:24 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai12:01:19 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=414
33Khách vãng lai11:52:29 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
34Khách vãng lai11:52:22 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai11:52:20 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_dinh_ki_bo_mon.aspx
36Khách vãng lai11:52:17 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai11:52:13 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai11:52:04 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai11:51:27 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_dinh_ki_bo_mon.aspx
40Khách vãng lai11:51:25 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai11:51:05 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=430
42Khách vãng lai11:46:10 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
43Khách vãng lai11:45:52 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
44Khách vãng lai11:45:49 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai11:45:37 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
46Khách vãng lai11:45:20 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
47Khách vãng lai11:43:21 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=433
48Khách vãng lai11:43:15 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai11:43:12 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
50Khách vãng lai11:43:11 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
51Khách vãng lai11:43:07 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
52Khách vãng lai11:42:53 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai11:42:33 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
54Khách vãng lai11:41:13 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=424
55Khách vãng lai11:41:03 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
56Khách vãng lai11:40:24 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=430
57Khách vãng lai11:40:03 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=434
58Khách vãng lai11:39:43 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai11:39:43 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai10:55:04 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
61Khách vãng lai10:46:27 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=381
62Khách vãng lai10:28:58 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
63Khách vãng lai10:18:18 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
64Khách vãng lai10:16:51 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00061
65Khách vãng lai10:11:20 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
66Khách vãng lai09:38:02 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai09:31:41 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
68Khách vãng lai09:12:08 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22254
69Khách vãng lai08:49:35 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
70admin08:39:43 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_dan_toc_c1.aspx
71admin08:38:55 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/chuyen_di_den_c1.aspx
72admin08:38:06 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_bo_me_c1.aspx
73admin08:37:12 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
74admin08:37:03 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
75admin08:37:02 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
76admin08:36:57 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
77admin08:36:44 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78admin08:36:31 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
79Khách vãng lai08:35:57 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80Khách vãng lai08:32:00 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
81Khách vãng lai08:20:39 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
82Khách vãng lai08:14:59 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai08:13:07 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Khách vãng lai07:47:28 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
85Khách vãng lai07:27:53 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
86Khách vãng lai07:21:31 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Khách vãng lai06:21:16 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
88Khách vãng lai05:26:36 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai04:51:15 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
90Khách vãng lai02:56:19 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=34067
91Khách vãng lai02:35:22 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=50714
92Khách vãng lai01:46:18 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
93Khách vãng lai01:34:21 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
94Khách vãng lai00:44:05 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
95Khách vãng lai00:18:26 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/login.aspx
96Khách vãng lai00:18:19 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
97Khách vãng lai00:01:57 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
16 11 2018